flir

flen

 

 

زیست آنلاین :گروهی از متخصصین علف های هرز در آمریکا تردید دارند که بخشی از آسیب های شیمیایی که به محصولات کشاورزی وارد می شود ناشی از استفاده از علف کش دیکامبا است.

به گزارش زیست آنلاین ،این متخصصین بر این باور هستند که عدم استفاده از این علف کش منجر به قطع آسیب شیمیایی به محصولات می شود که کشاورزان همه ساله با آن روبرو بوده اند. این تصمیم که توسط سازمان EPA گرفته شده است ممکن استhttp://zistonline.com/url/1/64771